השינויים בעקבות חוק חלוקת חיסכון פנסיוני

השינויים בעקבות חוק חלוקת חיסכון פנסיוני

השינויים בעקבות החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014
ביום 06/08/14 חל מהפך בעולם המשפט, בתחום דיני האישות, עת חוקק החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד-2014  (להלן : "החוק").
הצעת החוק, גיבשה את המלצותיה של ועדה ציבורית, בראשותו של כבוד השופט שאול שוחט (להלן:  "ועדת שוחט") ופורסמה מטעם הממשלה בתאריך 5.12.2011.
על פי סעיף 1 לחוק, יוצא אפוא כי, מטרתו של חוק זה, הנה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר, כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם, לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות.
חוק זה, מבוסס על המלצותיה של ועדת שוחט, אשר הוקמה לצורך בחינת ההסדרים הפנסיוניים בין בני זוג. למעשה, באמצעות החוק החדש, ניתן להסדיר כיום את רישום הזכויות של בני זוג לשעבר, ישירות אל מול הגוף המשלם כהגדרתו בחוק. היינו, ישירות אל מול קרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות, קופות הגמל וחברות הביטוח. משכך, המדובר הוא במהפך.
באמצעות החוק, ניתן יהיה מעתה, לקדם אכיפתם של הסדרים רכושיים שוויוניים, עם פרידתם של בני הזוג. שכן, עד לחקיקת החוק, שררה אי וודאות בכל הנוגע ליישומם של פסקי דין רכושיים וממוניים בקשר עם הוראות ביצוע של איזון המשאבים הפנסיוניים של בני זוג (לעניין זה ראו פסקי דין המנתחים את הבעייתיות ששררה למשל, בטרם כניסת החוק, בקרב זכאות בני זוג לזכויות בן זוג שהנו איש קבע : למשל על פי סעיפים 56 ו- 62 לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה- 1985; בע"מ 10916/03 צה"ל נ' פלונית (14/6/07, פורסם במאגרים); ע"ר (י-ם) 9956-03-12 ש.א. נ ר.ג.א. (03/07/2012, פורסם במאגרים); תמ"ש (ת"א) 80520/98 ת.ס. נ' ח.א. (12/06/2002 , פורסם במאגרים)).
החוק מהווה פריצת דרך מהפכנית בכל הקשור להסדרים הרכושיים שבין בני זוג שנפרדו ופנו להליך של גירושין, שכן, הוא מתווה את הדרך הראויה ביותר להסדרת רישום זכויותיהם של בני זוג לשעבר אצל הגוף המשלם כהגדרתו בחוק, כאמור.
החוק למעשה חל על כלל הגופים הפנסיוניים במשק ומכיר בכך שלבן הזוג לשעבר קמה (בהתקיים תנאים מסוימים), זכות עצמאית לקבל את חלקו בחיסכון הפנסיוני של הגמלאי, ישירות מן הגוף המשלם. הרציונל העומד מאחורי חקיקתו של חוק זה הנו כי, בן הזוג לשעבר  לא יהיה תלוי עוד בגמלאי לצורך קבלת זכויותיו ולמעלה מכך, במקרה של פטירת הגמלאי, בן הזוג לשעבר יוכר כשאירו.
והרי, עד לחקיקת החוק, הייתה קיימת התנגשות בין הקביעה כי זכויות הפנסיה הנן זכויות ברות איזון, שבן הזוג לשעבר זכאי לחלקן לבין תקנוני קרנות הפנסיה או הוראות החוק בדבר תשלום פנסיה תקציבית. יתרה מכך, עד לחקיקת החוק, התעצמה סוגיית האיזון של זכויות הפנסיה, כאשר היה מדובר בפנסיית שאירים, זאת לנוכח העובדה לפיה, תקנוני הקרנות לא הכירו את הגרוש או הגרושה כמי שעונה להגדרה של "בן זוג" או "בת זוג" הזכאים לפנסיית שאירים (ראו לעניין זה : בג"צ 2673/06 אביבה שאוה - שוע נ' בית הדין הארצי לעבודה (21.4.2009); בג"צ 4193/04 שרה אודיה גרנטר - גולדשמיט נ' בית הדין הארצי לעבודה (20.6.2010); ע"ע (ארצי) 496/09 ורדה בר און - קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ (1.7.2010)).
על יישום הוראות החוק (סעיפים 3, 4 ו-30 לחוק), ניתן ללמוד בתה"ס (נצרת) 12974-12-13 א.מ. נ' מ.מ., תק-מש 2014(4), 421 (26/11/2014), שם הנתבע לא התנגד לתביעה, שיתף פעולה והסכים למתן צווי הסרת חיסיון, הגם שסבר הוא כי, התביעה אינה בשלה, שעה שהחיסכון היחיד שהיה לו הוא חיסכון פנסיוני שאינו נזיל או בר פירעון במועד בו הוגשה התביעה.
לא למיותר לציין כי, בעקבות החוק ובכפוף להוראותיו תוקן גם חוק שירות הקבע גמלאות (לעניין זה ראו : סעיפים 14א ו-62א לחוק שירות הקבע גמלאות אשר בעקבותיהם תוקן גם סעיף 65(א) לחוק שירות הקבע גמלאות).
על חיקוקו של החוק ותיקונו של חוק שירות הקבע גמלאות ניתן לעמוד בבג"צ 8347/09  מ' ע' נ' הממונה על תשלום גימלאות בצהל, תק-על 2015(2), 805 (08/04/2015).
על מתן זכויות פנסיה לבן זוג לשעבר זכאי מבן זוג לשעבר שנפטר שנים רבות לפני כניסתו של החוק לתוקף ניתן לעמוד בעע 11403-04-12 מרגלית רובין נ' קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות, תק-אר 2015(2), 82(02/04/2015), שם נקבע כי, במצב המשפטי שקדם לחוק חלוקת חיסכון פנסיוני, בת הזוג לשעבר לא היתה זכאית לפנסיית שארים וכי לא ניתן למלא אחר התנאים האחרים הנדרשים בחוק, לאחר פטירתו של המנוח.
הנה כי כן, החוק למעשה קובע כי, בן זוג לשעבר יהא זכאי לחלק מקצבת הפרישה של הזכאי לקצבה, ככל וניתן פסק דין לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני הזוג שנפרדו (להלן : "פסק הדין") וככל ופסק הדין נרשם אצל הגוף המשלם (להלן : "הערה בדבר קיומו של פסק דין").
פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, מוגדר בחוק כפסק דין שנקבעה בו, בין השאר, חלוקה של חיסכון פנסיוני בין החוסך ובין בן זוגו לשעבר בשל פירוד. בפועל, עם הגשת הבקשה לרישום פסק הדין, על הגוף המשלם לרשום ברישומיו הערה בדבר קיומו של פסק הדין וכן את הפרטים השונים לגביו. הרישום למעשה, מהווה תנאי לכך שהגוף המשלם אכן יעביר לבן הזוג לשעבר את חלקו בקצבה של הגמלאי, והוא מונע מהגמלאי לבצע פעולות חד-צדדיות שיש בהן כדי להשפיע על זכויותיו של בן הזוג לשעבר בקצבה.
יתרה מכך, לגבי המועד שממנו מתחיל הגוף המשלם להעביר לבן הזוג לשעבר את חלקו בקצבה, החוק קובע כי, בתוך 45 ימים מהמועד שבו מסר הגוף המשלם הודעה בדבר רישום ההערה על פסק הדין, יתחיל הוא לשלם ו/או להעביר לבן הזוג לשעבר את חלקו בקצבה. אולם, הסכומים ישולמו לבן הזוג לשעבר  עבור החודש שלאחר רישום ההערה ואילך. יחד עם זאת, בהתקיים תנאים מסוימים, החוק חל גם לגבי פסק דין שניתן לפני יום תחילתו של החוק ותחילתו של החוק הנה שישה חודשים מיום פרסומו.
לסיכום מאמר זה ולרבות דרך יישומו של החוק, יצוין כי, החוק מסדיר את חלוקת החסכונות שבני הזוג צברו במהלך תקופת השיתוף ולמעשה, על פי החוק, חלוקת הרכוש מתבצעת בסמוך למועד פסק הדין (בניגוד לאופן שבו חלוקת הרכוש התבצעה בטרם כניסתו של החוק, שאז, בן הזוג הזכאי, היה צריך להמתין למועדי מימוש בגילאי פרישה.יתרה מכך, לפני כניסתו של החוק, לא היתה לבן הזוג הזכאי זכאות לפנסיית שארים, בעוד כיום, החוק מאפשר מתן זכאות לפנסיית שארים לבן זוג לשעבר, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.
כמו כן, החל מחודש פברואר שנת 2015, ניתן לפנות להליך של רישום הערה אצל הגוף המשלם כאמור, כאשר כל שנדרש הוא העברת פסק הדין המאושר לגוף המשלם. רק לאחר רישום ההערה למעשה, זכויות בן הזוג לשעבר תהיינה מוגנות, בין היתר, גם במקרה של פטירת העמית חו"ח.
לכל אותם אלו שבידם פסק דין בקשר עם חלוקת זכויות פנסיוניות בטרם כניסתו של החוק, הרי שלשם העברת פסק הדין לגוף המשלם, יש צורך לערוך התאמות ועדכונים בחוות הדעת האקטוארית על מנת שזו תעמוד בכללי החוק החדש.


יעוץ ראשוני חינם
מלא את הפרטים הבאים וניצור עימך קשר בהקדם:
שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
פירוט:

השינויים בעקבות חוק חלוקת חיסכון פנסיוני

מחפשים מידע על השינויים_בעקבות_חוק_חלוקת_חיסכון_פנסיוני ? רוצים לדעת יותר על השינויים_בעקבות_חוק_חלוקת_חיסכון_פנסיוני ? היכנסו עכשיו למאמר זה וקבלו מי...
קרא עוד

דמי שימוש ראויים במסגרת תביעת פירוק שיתוף

מחפשים מידע על דמי שימוש ראויים במסגרת תביעת פירוק שיתוף ? רוצים לדעת יותר על דמי שימוש ראויים במסגרת תביעת פירוק שיתוף ? היכנסו עכשיו למאמר זה וקבלו ...
קרא עוד

תביעת פירוק שיתוף

מחפשים מידע על תביעת פירוק שיתוף ? רוצים לדעת יותר על תביעת פירוק שיתוף ? היכנסו עכשיו למאמר זה וקבלו מידע מקיף על הנושא ועל הנושאים הקשורים לו !
קרא עוד